Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở xã Hưng Thi hưởng ứng và triển khai Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 21/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu công tác  cải cách hành chính tới toàn thể các đồng chí cán bộ, giáo viên và nhân viên

PHÒNG GD&ĐT LẠC THỦY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH&THCS HƯNG THI

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

   

 

Hưng Thi, ngày 31 tháng 8 năm 2022

TUYÊN TRUYỀN

Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 21/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

Thực hiện Văn bản chỉ đạo số: 750/GD&ĐT ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lạc Thủy về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 21/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở xã Hưng Thi hưởng ứng và triển khai Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 21/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu công tác  cải cách hành chính tới toàn thể các đồng chí cán bộ, giáo viên và nhân viên như sau:

1.Về nội dung:

Thi trắc nghiệm trên Internet theo Bộ câu hỏi của Ban Tổ chức để tìm hiểu chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC, các văn bản của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh trong lĩnh vực CCHC. Trong đó, tập trung vào các nội dung sau đây:

- Công tác cải cách thể chế; xây dựng, kiểm tra, rà soát, theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) (đã sửa đổi, bổ sung năm 2020), Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2020) về theo dõi thi hành pháp luật và các văn bản QPPL có liên quan;

- Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), kiểm soát TTHC; công khai, minh bạch các TTHC, đánh giá việc giải quyết TTHC; tình hình triển khai, kết quả thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ và các văn bản QPPL có liên quan;

- Công tác cải cách tổ chức bộ máy, quản lý biên chế; việc sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản QPPL có liên quan;

- Công tác cải cách chế độ công chức, công vụ; các quy định của pháp luật về quản lý, tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá phân loại, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, đặc biệt là trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức; tăng cường kỷ luật kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước;

- Công tác cải cách tài chính công; Tình hình, kết quả triển khai thực hiện quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước; quy định cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước và các văn bản QPPL có liên quan.

- Công tác xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; tình hình triển khai, kết quả thực hiện chuyển đổi số tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022; kết quả ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính qua môi trường mạng, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC mức độ 3, 4, qua dịch vụ bưu chính công ích; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp; số hóa kết quả giải quyết TTHC;

- Những tác động của CCHC đến các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Tìm hiểu về Chỉ số CCHC, Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

  1. Hình thức dự thi

- Thi trắc nghiệm hàng tuần bằng hình thức trực tuyến.

- Người tham gia dự thi truy cập vào Website trang thông tin điện tử Sở Nội vụ (Nhấp vào link: sonoivu.hoabinh hoặc  Cổng Thông tin điện tử của tỉnh Hoà Bình (http://hoabinh.gov.vn) để cập nhật thông tin cá nhân, lựa chọn đáp án đúng, dự đoán số người trả lời đúng.

- Bài thi trắc nghiệm (Từ 10 - 30 câu hỏi), dự đoán tổng số người trả lời đúng, phần trắc nghiệm được chấm và công bố kết quả hàng tuần.

3.Thời gian thực hiện

          Cuộc thi diễn ra trong 04 tuần, dự kiến bắt đầu từ ngày 15/8/2022, kết thúc vào ngày 11/9/2022.

Đề nghị toàn thể các đồng chí cán bộ, giáo viên và nhân viên trong nhà trường tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi và báo cáo kết quả về Ban thi đua nhà trường./.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

 

 

 

Nguyễn Duy Trinh

 

Nội dung khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Ý KIẾN PHẢN HỒI

MỌI Ý KIẾN PHẢN ÁNH VUI LÒNG LIÊN HỆ:

HOTLINE : 0919134828

EMAI : c12.lat.hut@hoabinh.edu.vn

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay : 45
Hôm qua : 49
Tất cả : 59744