Thực hiện Văn bản chỉ đạo số:901 /KH-GD&ĐT ngày 03 tháng 10 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lạc Thủy về Kế hoạch triển khai giải pháp hạn chế tình trạng sinh con thứ 3 trở lên Ngành Giáo dục và Đào tạo, nhà trường tuyên truyền đến toàn thể các đồng chí CBGVNV những nội dung sau

PHÒNG GD&ĐT LẠC THỦY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH&THCS HƯNG THI

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

   

 

Hưng Thi, ngày 04 tháng 10 năm 2022

 

TUYÊN TRUYỀN

Kế hoạch triển khai giải pháp hạn chế tình trạng sinh con thứ 3 trở lên 

Ngành Giáo dục và Đào tạo

 

 

Thực hiện Văn bản chỉ đạo số:901 /KH-GD&ĐT ngày 03 tháng 10 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lạc Thủy về Kế hoạch triển khai giải pháp hạn chế tình trạng sinh con thứ 3 trở lên Ngành Giáo dục và Đào tạo, nhà trường tuyên truyền đến toàn thể các đồng chí CBGVNV những nội dung sau:

  1. MỤC TIÊU

- Phấn đấu giảm tình trạng sinh con thứ 3 trở lên xuống mức thấp nhất trong ngành GD&ĐT, nhằm nâng cao chất lượng dân số góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường.  

- Duy trì và giữ vững mức sinh thay thế theo Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác Dân số trong tình hình mới.  

  1. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
  2. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền

- Tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa việc chuyển hướng trọng tâm công tác dân số, từ Dân số - KHHGĐ sang Dân số và Phát triển. Tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người lao động trong các trường học duy trì "Mỗi cặp vợ chồng sinh hai con". 

- Tăng cường chỉ đạo tổ chức hoạt động truyền thông phổ biến, quán triệt  các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân số đến 100% Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người lao động trong các trường để mọi người nắm rõ và thực hiện.

- Người đứng đầu các nhà trường khi xây dựng nội quy, quy chế của đơn vị có đưa nội dung thực hiện chính sách dân số và phát triển, các biện pháp, hình thức xử lý đồng bộ với quy định của đảng, nhà nước về trường hợp vi phạm chính sách dân số, sinh con thứ 3 trở lên. 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện quy định đảm bảo tính gương mẫu của Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động và gắn trách nhiệm đối với người đứng đầu đơn vị.

  1. Đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động thay đổi hành vi

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông sâu rộng trong Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động trong các nhà trường. Thực hiện tốt chủ trương, đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết, chính sách của đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác dân số trong tình hình mới. Đặc biệt các nội dung của chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 24/8/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới. Tập trung tuyên truyền nỗ lực giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, vận động “mỗi cặp vợ chồng sinh hai con” để chăm sóc, nuôi dạy cho tốt.

- Truyền thông, vận động Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động tự nguyện ký cam kết không sinh con thứ 3 trở lên.

- Tăng cường phổ biến quyền lợi và nghĩa vụ của công dân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về chính sách dân số và phát triển. Đổi mới việc tuyên truyền với nhiều hình thức và nội dung phù hợp với từng đối tượng nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, nhận thức của Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động đặc biệt là ở vùng khó khăn.

- Tổ chức ký giao ước thi đua trong khối thi đua, trong các nhà trường không có người sinh con thứ 3 trở lên. Vận động các cặp vợ chồng đang trong độ tuổi sinh ký cam kết không sinh con thứ 3 trở lên.

- Tiếp tục thực hiện truyền thông về lợi ích của việc sinh ít con đối với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng dạy và học, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc.

- Đối tượng truyền thông, vận động chủ yếu là những người có sức ảnh hưởng với công chúng, gia đình và dòng họ. Các cặp vợ chồng đang trong độ tuổi sinh đẻ và đã sinh con một bề là nữ hoặc những gia đình đã sinh đủ hai con nhưng có ý định sinh thêm con.

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, vận động với các hình thức đa dạng, phong phú, sinh động, hấp dẫn và thuyết phục phù hợp văn hóa, tập quán từng từng địa phương.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, chú trọng việc sử dụng các phương tiện truyền thông đa phương tiện, phát huy thế mạnh của công nghệ 4.0 như: qua mạng Internet, Zalo, Facebook về các vấn đề liên quan đến mức sinh, tình trạng sinh con thứ 3 trở lên.

  1. Dịch vụ sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình

- Tăng cường tư vấn trước, trong và sau khi sử dụng dịch vụ tại các cơ sở cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình. 

- Đảm bảo cung ứng, hỗ trợ phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình cho Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động trong độ tuổi sinh đẻ có nhu cầu.

  1. Kiểm tra, giám sát, đánh giá

- Phối kết hợp trong công tác kiểm tra, giám sát của đoàn kiểm tra của huyện; Phòng GD&ĐT kiểm tra lồng ghép vào đợt kiểm tra đánh giá công tác thi đua; kịp thời đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn. Kết quả kiểm tra là căn cứ đánh giá thi đua của nhà trường.

- Các nhà trường xây dựng kế hoạch tự kiểm tra đánh giá việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình xây dựng biện pháp thực hiện để duy trì mỗi cặp vợ chồng sinh hai con trong nội dung hương ước, quy ước của khu dân cư; nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện.

  1. Khen thưởng

- Phát hiện, nêu gương, khen thưởng các cặp vợ chồng sinh con một bề là gái, nuôi dạy con tốt, làm kinh tế giỏi.

- Hàng năm xem xét, khen thưởng những Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động thực hiện tốt công tác truyền thông, vận động thực hiện nghiêm chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân số, không có người sinh con thứ 3 trở lên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

  1. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động sâu rộng đến toàn thể đội ngũ Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động thực hiện tốt các quy định về chính sách dân số, có biện pháp can thiệp nhằm giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên; đồng thời, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về dân số.

- Thường xuyên phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình đến Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động.

- Triển khai đến 100% các trường xây dựng nội quy, quy chế có nội dung triển khai xây dựng và thực hiện các biện pháp đồng bộ với quy định của Đảng về vi phạm chính sách dân số/sinh con thứ 3 trở lên.

- Tuyên truyền, vận động sâu rộng đến Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động tự nguyện 100% tham gia ký cam kết không sinh con thứ 3 trở lên. Đồng thời, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình cần xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chính sách Dân số.

  1. Các trường trực thuộc

- Rà soát nội quy, quy chế  của đơn vị bổ sung đầy đủ, kịp thời nội dung về thực hiện chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước về dân số và phát triển, biện pháp xử lý các vi phạm vào nội quy, quy chế và tổ chức thực hiện.  

- Triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch triển khai giải pháp giảm tình trạng sinh con thứ 3 trở lên tại đơn vị. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, tư vấn trực tiếp dành cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, gia đình sinh con một bề là nữ, hoặc những gia đình đã sinh đủ hai con nhưng có ý định sinh thêm con. 

- Vận động Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động tự nguyện tham gia ký cam kết không sinh con thứ 3 trở lên. Đồng thời, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình cần xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chính sách dân số tại đơn vị.

-  Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, thường xuyên tự kiểm tra, rà soát việc thực hiện chính sách, pháp luật về dân số và phát triển tại địa phương; báo cáo kết quả về Phòng Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.  

Trên đây là nội dung tuyên truyền các giải pháp hạn chế tình trạng sinh con thứ 3 trở lên trong ngành GD&ĐT. Nhà trường yêu cầu  toàn thể các đồng chí CBGVNV nghiêm túc thực hiện./. 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

 

 

 

Nguyễn Duy Trinh

 

Nội dung khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Ý KIẾN PHẢN HỒI

MỌI Ý KIẾN PHẢN ÁNH VUI LÒNG LIÊN HỆ:

HOTLINE : 0919134828

EMAI : c12.lat.hut@hoabinh.edu.vn

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay : 28
Hôm qua : 49
Tất cả : 59727