Nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho cán bộ, nhân viên nhà trường thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Theo UBND tỉnh Hòa Bình, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho cán bộ, công chức và Nhân dân; góp phần đảm bảo pháp chế, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước; UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch để tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2022 - 2025.

Thông qua Kế hoạch này, UBND tỉnh yêu cầu nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng, tuân thủ các quy định của pháp luật. Đồng thời, phải bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp tại Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo giai đoạn và hàng năm đề ra; triển khai gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

Cần xác định rõ nội dung công việc, tiến độ thực hiện và trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với nội dung và đối tượng; bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực. Kết hợp các hoạt động của Kế hoạch với các chương trình, đề án, kế hoạch khác đang được thực hiện tại các sở, ban, ngành để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực.

Chi tiết nội dung tuyên truyền được đăng tải dưới đây:

TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

Nội dung khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Ý KIẾN PHẢN HỒI

MỌI Ý KIẾN PHẢN ÁNH VUI LÒNG LIÊN HỆ:

HOTLINE : 0919134828

EMAI : c12.lat.hut@hoabinh.edu.vn

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay : 61
Hôm qua : 49
Tất cả : 59760