Thực hiện Văn bản chỉ đạo số:904 /KH-GD&ĐT ngày 04 tháng 10 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lạc Thủy về việc tuyên truyền tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhà trường tuyên truyền đến toàn thể các đồng chí CBGVNV những nội dung sau

PHÒNG GD&ĐT LẠC THỦY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH&THCS HƯNG THI

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

   

 

Hưng Thi, ngày 04 tháng 10 năm 2022

 

TUYÊN TRUYỀN

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

 

 

Thực hiện Văn bản chỉ đạo số:904 /KH-GD&ĐT ngày 04 tháng 10 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lạc Thủy về việc tuyên truyền tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhà trường tuyên truyền đến toàn thể các đồng chí CBGVNV những nội dung sau:

Tình hình và kết quả sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW khóa XI ở các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị, trong đó tập trung tuyên truyền khẳng định những kết quả trong thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI và Chương trình hành động số 26 của Tỉnh ủy Hòa Bình, cụ thể:

  1. a) Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, quyết liệt đạt hiệu quả rõ rệt:

- Công tác xây dựng Đảng về chính trị được đặc biệt chú trọng; năng lực dự báo, hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng được nâng lên.

- Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng tiếp tục được tăng cường. Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng có nhiều đổi mới.

- Công tác xây dựng Đảng về đạo đức được đề cao, nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên có bước chuyển biến tích cực.

- Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và hệ thống tổ chức các cơ quan, đơn vị trong Quân đội đạt được kết quả quan trọng, rõ rệt.

- Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ và đạt được kết quả quan trọng.

- Công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm coi trọng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

- Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được tăng cường, có nhiều đổi mới, đạt kết quả quan trọng; chất lượng, hiệu lực, hiệu quả được nâng lên.

- Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng được lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, toàn diện, đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính trị rất cao và đạt được kết quả rất quan trọng.

- Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tố quốc.

  1. b) Quán triệt và thực hiện hiệu quả phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giải quyết tốt các vấn đề xã hội:

- Đảng, Nhà nước, tỉnh đã có nhiều chủ trương, quan điểm chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại gắn với quốc phòng, an ninh. Tập trung phát triển mạnh vùng kinh tế động lực (gồm thành phố Hòa Bình, huyện Lương Sơn và Lạc Thuỷ) và các ngành kinh tế mũi nhọn; ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, du lịch, dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp.

- Chất lượng tăng trưởng được cải thiện; kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát; các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; thực hiện ba đột phá chiến lược đạt được những kết quả quan trọng. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, du lịch và dịch vụ với tốc độ tăng trưởng nhanh, bền vững làm động lực cho phát triển kinh tế của tỉnh, bảo đảm an ninh lương thực, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.

- Kết hợp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với quốc phòng, an ninh trong từng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đã tạo điều kiện nhất định để nâng cao sức mạnh quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc. Hệ thống cơ chế, chính sách được bổ sung, hoàn thiện; các nguồn lực phục vụ quốc phòng, an ninh được bảo đảm ngày càng tốt hơn. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố vững mạnh cả về tiềm lực, lực lượng và thế trận. Chú trọng phát triển và kết nối mạng lưới giao thông, hệ thống bưu chính viễn thông, trong đó ưu tiên địa bàn chiến lược, khu căn cứ chiến đấu, khu vực phòng thủ then chốt, căn cứ hậu cần, kỹ thuật; phát triển y tế, giáo dục - đào tạo luôn gắn với việc sẵn sàng huy động lực lượng và nguồn lực đáp ứng yêu cầu quốc phòng - an ninh.

- Môi trường đầu tư, kinh doanh, tiềm lực, quy mô và sức cạnh tranh của nền kinh tế tiếp tục được nâng lên. Các dự án đầu tư đều được thẩm định chặt chẽ, ưu tiên cho nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến thế trận phòng thủ chung của cả nước cũng như của địa phương. Ứng dụng thành tựu của khoa học, công nghệ phục vụ vào việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm cho nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong khu vực phòng thủ. - Sự chuyển biến trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân các vùng căn cứ cách mạng trong kháng chiến; thực hiện tốt các chính sách đối với gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công với nước, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng, các tầng lớp dân cư. Thực hiện tốt chính sách lao động, việc làm và thu nhập cho lao động nông thôn; đa dạng hóa các nguồn lực và hình thức xóa đói, giảm nghèo bền vững nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; huy động mọi nguồn lực chăm lo và tạo điều kiện cho các gia đình, đối tượng chính sách, phát triển kinh tế nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; giải quyết tốt các tồn đọng về chính sách người có công.

  1. c) Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, tuyên truyền đạt được nhiều kết quả quan trọng:

- Nhận thức về vai trò của giá trị bản sắc văn hóa đối với phát triển của đất nước và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc ngày càng toàn diện. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa yêu nước gắn với phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

- Nhiều giá trị văn hóa truyền thống và di sản văn hóa của dân tộc được kế thừa, bảo tồn và phát triển.

- Xây dựng con người Việt Nam đang từng bước trở thành trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; nhiều tấm gương sáng trong phong trào thi đua yêu nước được biểu dương, lan tỏa trong đời sống xã hội. Vai trò của giá trị văn hóa, nguồn lực con người được phát huy ngày càng hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phát huy tối đa vai trò của xã hội, cơ quan, đơn vị, gia đình, nhà trường, các đoàn thể và cộng đồng dân cư trong việc chăm lo xây dựng con người Hòa Bình, có lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có ý thức làm chủ, đề cao trách nhiệm công dân, có tinh thần tự lực tự cường, có tri thức, sức khỏe, lao động giỏi, sống có văn hóa, nhân ái.

- Các lĩnh vực, loại hình sản phẩm văn hóa ngày càng đa dạng, đáp ứng nhu cầu của đời sống xã hội; đời sống tinh thần của Nhân dân được cải thiện; hoạt động giao lưu hợp tác và hội nhập quốc tế về văn hóa có nhiều khởi sắc.

- Từng bước hoàn thiện đồng bộ và thực hiện có hiệu quả chính sách xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần trong Nhân dân, tạo nên sức mạnh to lớn trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

- Phát triển và quản lý chặt chẽ các phương tiện thông tin, truyền thông hiện đại; chủ động tích cực triển khai nhiều hoạt động, nhạy bén, đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

  1. d) Sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố, dân chủ xã hội chủ nghĩa tiếp tục được phát huy:

- Sức mạnh tổng hợp, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được chú trọng xây dựng; tiếp tục phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện ngày càng tốt hơn quyền làm chủ của Nhân dân trong việc giải quyết những vấn đề lớn và hệ trọng của đất nước. Khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh được xây dựng ngày càng vững chắc, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, phát huy cao độ vai trò làm chủ của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, theo phương châm: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng.

- Mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; củng cố tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể thường xuyên gặp gỡ, lắng nghe, đối thoại, tiếp thu ý kiến của nhân dân; giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, những vấn đề bức xúc, không để phát triển thành các điểm nóng, góp phần xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

đ) Nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân được củng cố, tăng cường; lực lượng vũ trang tỉnh được xây dựng vững mạnh, có sức mạnh tổng hợp, sức chiến đấu cao; xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu và dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp. Chủ động ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân.

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự quản lý, điều hành của các cấp chính quyền đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng lực lượng vũ trang. - Tăng cường xây dựng tiềm lực quốc phòng - an ninh khu vực phòng thủ tỉnh, huyện; trong đó chú trọng xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần “Thế trận lòng dân”. Kết hợp chặt chẽ giữa thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân.

- Không ngừng nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, chú trọng phát triển đảng viên trong thanh niên nhập ngũ, tạo nguồn cán bộ cho cơ sở, quan tâm thực hiện tốt chính sách đối với quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

- Thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Quân đội và Công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng theo Nghị định số 77/2010/NĐ-CP và Nghị định số 74/2010/NĐ-CP của Chính phủ (nay là Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về việc phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng).

- Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa các hoạt động xâm phạm an ninh, quốc gia, hoạt động gián điệp, tình báo; hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ của các thế lực thù địch, phản động trên địa bàn huyện. e) Đẩy mạnh và triển khai đồng bộ, toàn diện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:

- Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng trên cơ sở giữ vững độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường; góp phần tạo dựng và duy trì vững chắc môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa, thu hút nguồn lực to lớn từ bên ngoài để phát triển đất nước. Phát huy hiệu quả sức mạnh tổng hợp của đất nước kết hợp với sức mạnh thời đại. Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hấp dẫn về hình ảnh, tiềm năng của tỉnh Hòa Bình và huyện Lạc Thủy đến bạn bè quốc tế; quản lý chặt chẽ các đoàn ra, vào, nhất là các đoàn khách quốc tế đến tham quan, du lịch và thực hiện các dự án đầu tư tại huyện, không gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

  1. Biểu dương sự nỗ lực, sáng tạo của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, những tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW khóa XI gắn với việc phê phán những hoạt động lợi dụng hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch, đầu tư để gây phương hại đến an ninh quốc gia; sự xâm nhập các văn hóa độc hại; các khuynh hướng sáng tác trái với đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng và khuynh hướng thẩm mỹ lệch lạc; tham nhũng, tiêu cực; các hoạt động kích động, gây rối, xâm phạm an ninh quốc gia, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
  2. Tuyên truyền các thành tựu của đất nước, của tỉnh; những kiến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, trong đó chú trọng tuyên truyền các sáng kiến, đề xuất giải pháp nghiên cứu, phát triển lý luận, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.
  3. Tuyên truyền đề cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong việc tham gia xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân” vững chắc.
  4. Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta, xuyên tạc chủ trương, đường lối về xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhà trường đề nghị các toàn thể CBGVNV nghiên cứu Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới nhằm tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổng kết Nghị quyết; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; qua đó nêu cao tinh thần cảnh giác, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những quan điểm được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời Phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc, cả hệ thống chính trị kết hợp với sức mạnh thời đại để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, nền văn hóa và lợi ích quốc gia - dân tộc./.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

 

 

 

Nguyễn Duy Trinh

 

Nội dung khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Ý KIẾN PHẢN HỒI

MỌI Ý KIẾN PHẢN ÁNH VUI LÒNG LIÊN HỆ:

HOTLINE : 0919134828

EMAI : c12.lat.hut@hoabinh.edu.vn

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay : 43
Hôm qua : 49
Tất cả : 59742