Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở xã Hưng Thi tuyên truyền đến toàn thể các đồng chí cán bộ, giáo viên và nhân viên trong nhà trường biết, thực hiện tốt các nội dung Chỉ thị số 12/CT-UBND, ngày 04/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

PHÒNG GD&ĐT LẠC THỦY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH&THCS HƯNG THI

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

   

 

Hưng Thi, ngày 31 tháng 8 năm 2022

 

TUYÊN TRUYỀN

V/v tăng cường thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND, ngày 04/8/2021

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

 
   

 

 

Thực hiện Văn bản chỉ đạo số:753 /GD&ĐT ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lạc Thủy về việc thực hiện Công văn số 2323/SGD&ĐT-CTTT&GDTXCN ngày 29/8/2022 của của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình về thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh về tăng cường thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND, ngày 04/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở xã Hưng Thi tuyên truyền đến toàn thể các đồng chí cán bộ, giáo viên và nhân viên trong nhà trường biết, thực hiện tốt các nội dung sau:

  1. Yêu cầu của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lạc Thủy:
  2. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 04/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng biện pháp thực hiện để duy trì mỗi cặp vợ chồng sinh hai con trong nội dung hương ước, quy ước của khu dân cư; nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025 (gửi kèm công văn) đến toàn thể đảng viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị bằng các hình thức phù hợp với thực tế.
  3. Tiếp tục tuyên truyền, vận động sâu rộng đến toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt các quy định về chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; xây dựng các biện pháp cụ thể nhằm giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên trong đơn vị (nếu có); đồng thời, thường xuyên rà soát việc thực hiện Chính sách, pháp luật dân số trong đơn vị, trường học.
  4. Yêu cầu 100% nội quy, quy chế của nhà trường có nội dung triển khai xây dựng và thực hiện các biện pháp, hình thức thực hiện, đồng bộ với quy định của Đảng về chính sách dân số/sinh con thứ 3 trở lên.
  5. Các biện pháp, hình thức thực hiện, xử lý nếu cá nhân, tập thể có cá nhân vi phạm chính sách dân số/sinh con thứ 3 trở lên (nếu có) phải được cụ thể hóa, thể chế rõ ràng và tuân thủ theo các nguyên tắc:

 - Bảo đảm tự nguyện, dân chủ trên cơ sở thỏa thuận, thống nhất của nhà trường; phát huy đầy đủ quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên.

- Đảm bảo đánh giá đúng các trường hợp vi phạm chính sách dân số, căn cứ vào: Điều 10 của Pháp lệnh số 08/2008/UBTVQH12; Nghị định số 20/2010/NĐCP ngày 08/3/2010; Nghị định số 18/2011/NĐ-CP ngày 17/3/2011 của Chính phủ.

- Không đặt ra các khoản phí, lệ phí, phạt tiền, phạt vật chất.

  1. Thực hiện nghiêm túc các nội dung, biện pháp, hình thức đã đề ra đối với các trường hợp vi phạm Chính sách dân số/sinh con thứ 3 trở lên, tạo sự công bằng và ảnh hưởng tích cực đến phong trào thực hiện chính sách Dân số - KHHGĐ trong cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên của nhà trường.
  2. Các trường phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương trong thực hiện chính sách dân số, đề cao tính tiên phong gương mẫu của mỗi đảng viên trong việc thực hiện mỗi cặp vợ chồng nên có hai con, nuôi dạy con tốt; từ đó ảnh hưởng tích cực trong phong trào vận động toàn dân thực hiện tốt chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình của Đảng và Nhà nước, góp phần đạt mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của tỉnh.
  3. Tuyên truyền của nhà trường:

Trong những năm gần đây, có sự gia tăng tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên liên tục, đặc biệt số trường hợp đảng viên sinh con thứ 3 cũng gia tăng và chỉ có 60,1% số đảng viên vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS - KHHGĐ) có hình thức xử lý. Cụ thể: Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên năm 2015 là 6,2% (có 44 trường hợp đảng viên sinh con thứ 3), đến năm 2020 là 13,2% (có 133 trường hợp đảng viên sinh con thứ 3).

Nguyên nhân chủ yếu của việc khó kiểm soát tình trạng sinh con thứ 3 trở lên hiện nay là: Một số cấp uỷ, chính quyền chưa thực sự quan tâm, có nơi xuất hiện tư tưởng chủ quan về những kết quả đạt được trong công tác dân số; công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, chặt chẽ; chưa có chế tài cụ thể, rõ ràng trong văn bản của T.Ư, của địa phương trong việc xử lý trường hợp vi phạm (ngoài trường hợp là đảng viên) gây tác động tiêu cực, hạn chế đến phong trào vận động thực hiện chính sách DS - KHHGĐ trong Nhân dân.

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND, ngày 4/8/2021 về xây dựng biện pháp thực hiện để duy trì mỗi cặp vợ chồng sinh 2 con trong nội dung hương ước, quy ước của khu dân cư; nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Từ đó, tiếp tục tăng cường giải pháp, tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về dân số của các địa phương, đơn vị, nhằm giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên trong giai đoạn tới, phấn đấu đến năm 2025 đạt mức sinh thay thế, trung bình mỗi cặp vợ chồng có 2 con theo kế hoạch của tỉnh đề ra. Công đoàn nhà trường tăng cường lồng ghép các nội dung về thực hiện chính sách dân số, giảm sinh con thứ 3 trở lên vào các các hoạt động công tác.

Trên cơ sở đó, thường xuyên phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác DS - KHHGĐ đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân; trong đó, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo về công tác dân số, chú trọng đến các yêu cầu, nội dung, giải pháp thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc xây dựng biện pháp để giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên trong nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị giai đoạn 2021 - 2025. Rà soát, đưa nội dung thực hiện chính sách dân số vào nội quy, quy chế của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đưa vào nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị nội dung triển khai xây dựng và thực hiện các biện pháp, hình thức thực hiện, đồng bộ với quy định của Đảng về vi phạm chính sách dân số/sinh con thứ 3 trở lên.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

 

 

 

Nguyễn Duy Trinh

 

Nội dung khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Ý KIẾN PHẢN HỒI

MỌI Ý KIẾN PHẢN ÁNH VUI LÒNG LIÊN HỆ:

HOTLINE : 0919134828

EMAI : c12.lat.hut@hoabinh.edu.vn

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay : 33
Hôm qua : 49
Tất cả : 59732